SETKÁNÍ PODNIKATELŮ
25. 11. 2022


24. listopadu se v Národním domě Prostějov uskutečnilo Setkání podnikatelů a manažerů s představiteli města, které tradičně organizuje Okresní hospodářská komora v Prostějově.

Primátor města Mgr. František Jura představil nově zvolené zástupce vedení města, seznámil přítomné s plány města na nadcházející období a s jeho většími investičními záměry, zmínil pomoc města s drahými energiemi těm nejpotřebnějším, popsal plány k rozšíření zeleně na území města a kroky města směřující ke zlepšení dopravní infrastruktury a další.

Ředitelka Úřadu práce Ing. Věra Crhanová seznámila přítomné s aktuální situací na trhu práce v našem regionu a s projekty MPSV k udržení zaměstnanosti.

Předseda představenstva OHK JUDr. Bohuslav Švamberk se vyjádřil k energetické situaci a podrobně popsal iniciativy Hospodářské komory ČR směrem k vládě ke zmírnění dopadů energetické krize na naše firmy.

..více

Podnikatelé by od vlády uvítali informace o jejích krocích, aby věděli, s jakými cenami za energie můžou počítat
24. 11. 2022


Praha, 24. listopadu 2022
Dosavadní informační kampaň vlády o státní podpoře směrem k podnikatelům zasaženým energetickou krizí nevede k dostatečnému šíření informací k těm podnikatelům, kteří ji mají zájem využívat. Týká se to zejména mikro a malých firem, kterým na rozdíl od větších podniků chybí administrativní pracovníci na získávání informací o možnostech vládou zavedené podpory.

Z nového šetření Hospodářské komory mezi členskými firmami vyplývá, že více než třetina podnikatelů (37 %) nevyužívá a neplánuje využít žádné vládou zavedené opatření, a to z poloviny buď proto, že o ní nestojí, anebo že se jich – podle druhé poloviny – žádná podpora ani netýká. Všechny malé a střední podniky přitom však bude od ledna pokrývat například zastropování cen elektřiny a plynu a úplně všech podnikatelů se již nějaký čas týká odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje energie.

..více

Celní úřad pro Olomoucký kraj informuje
22. 11. 2022

 

Informace o nároku vrácení daně subjektům užívajícím minerální oleje pro výrobu tepla

Vzhledem k aktuální nestabilní situaci na trhu s energiemi a s tím spojeným růstem jejich cen, dochází ze strany daňových subjektů ke zvýšenému zájmu o minerální oleje, jakožto prostředku pro výrobu tepla. V souvislosti s tím se Celní úřad pro Olomoucký kraj rozhodl upozornit na několik zásadních pravidel, které umožnují využití uplatnění vrácení daně právě z těchto ropných produktů.

Nárok na vrácení daně z minerálních olejů použitých pro výrobu tepla vzniká právnickým a fyzickým osobám, které nakoupily minerální oleje za cenu včetně daně. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby.

Daňový subjekt uplatňující si nárok na vrácení daně musí splnit kumulativně 4 podmínky:

a) minerální oleje nakoupit včetně daně

b) spotřebovat je pro výrobu tepla

c) vést evidenci skutečného nákupu a spotřeby minerálních olejů

d) minerální oleje musí být označkovány a obarveny podle části 5 zákona o SPD (obarvení a označkování topných olejů až v daňovém skladu není na překážku nároku na vrácení daně).

..více

SETKÁNÍ PERSONALISTŮ
08. 11. 2022

Okresní hospodářská komora v Prostějově si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na tradiční SETKÁNÍ PERSONALISTŮ.


Termín:

29. listopadu 2022 od 13.00 hodin

Místo konání:
ve společnosti Windmöller & Hölscher Machinery k.s., Háj 374, Kralice na Hané

Program:

 • HOME-OFFICE – chystaná novelizace Zákoníku práce
  /Mgr. Jakub Oliva, LL.M. – ARROWS ETL Global/
 • Aktuality z Úřadu práce v Prostějově
  /Ing. Věra Crhanová - ředitelka ÚP v Prostějově/
 • Prohlídka výrobních prostor WINDMÖLLER & HÖLSCHER Machinery k.s.
  /Bc. Petra Šťastná – HR Manager, Ing. Vladislav Ziegelbauer - Vedoucí Facility Managementu/
..více

HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci (4.11.2022)
07. 11. 2022


Vážení,

výsledky jednání vlády, která zasedla 2. listopadu, přináší důležité a pozitivní skutečnosti. Proto bych vám je rád shrnul v dalším stručném sumáři, který právě čtete. Jsem osobně velice rád, že rozhodnutí a kroky vlády kopírují naše dlouhodobé požadavky a že naše intenzivní soustavná spolupráce s vládou a ministerstvy se v přijímaných opatřeních – byť často se zpožděním – projevuje.

 

ZASTROPOVÁNÍ CEN ELEKTŘINY A PLYNU

Vláda na svém posledním jednání operativně aktualizovala nařízení vlády z 5. října, které stanovuje zastropování cen energií a rozšířila výčet subjektů, které budou mít nárok na cenový strop energií. Zastropování cen bude platit po celý rok 2023 s tím, že nařízení umožňuje toto období případně prodloužit. Navíc se zastropované ceny pro rok 2023 začínají u některých dodavatelů projevovat v zálohách odběratelů již nyní.

V případě dodávek elektřiny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí se rozšiřuje výčet subjektů se zastropovanými cenami o:

 • subjekty založeny nebo ovládány státem nebo územními samosprávnými celky;
 • státní podniky plnící významné strategické, hospodářské a bezpečnostní zájmy státu;
 • sportovní organizace, které nejsou obchodními korporacemi a které jsou zapsané v rejstříku sportovních organizací podle zákona o podpoře sportu.
..více

02. 11. 2022

  
                

                         

Vážení přátelé, manažeři, podnikatelé,

přijměte pozvání na přátelské setkání prostějovských podnikatelů s politickou reprezentací města Prostějova a se zástupci celé řady krajských institucí, které se uskuteční ve čtvrtek dne 24. listopadu 2022 od 15,00 hodin v Národním domě Prostějov (přednáškový sál v 1. patře).

Navazujeme tímto na pravidelné setkání manažerů města Prostějova. Cílem tohoto setkání je, v příjemné atmosféře Národního domu, probrat aktuální problémy současnosti.

Rádi bychom vám představili nové složení vedení města, seznámili vás s aktuální energetickou situací, se stavem zaměstnanosti a s dotačními možnostmi.

Na setkání jsou pozváni i zástupci institucí – Úřad práce, Finanční úřad, Celní úřad, OSSZ, Krajské hygienické stanice OK a dotační agentury Rams assets.

V neformální debatě máme prostor pro diskusi s kolegy podnikateli, ale i zástupci politické reprezentace města a krajských institucí a můžeme tak využít potenciálu hledat společná témata a projekty.

K podpoře vzájemné diskuse bude připravena bohatá konzumace.

Pozvánku najdete ke stažení ZDE.
Registrujte se prosím na tel.: 775 208 220, 604 403 345, e-mail: ohkpv@ohkpv.cz

..více

OD ROKU 2023 VŠICHNI PODNIKATELÉ S DATOVOU SCHRÁNKOU
31. 10. 2022

Pokud datovou schránku nechtějí, musí mít do konce roku 2022 zrušené oprávnění k podnikání

 

Od 1.1.2023 dochází na základě změny zákona č. 300/20008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, k automatickému zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, a dosud datovou schránku nemají. Takovou evidencí je např. živnostenský rejstřík nebo evidence zemědělského podnikatele.

..více

VLÁDA ROZŠÍŘILA PODPORU VELKÝM FIRMÁM S CENAMI ENERGIÍ
26. 10. 2022

Na svém posledním jednání se vláda zabývala dotačním programem na kompenzaci vysokých nákladů na energie pro velké firmy či změnami v nařízeních vlády na podporu pracovní migrace. 

Upravila pravidla dotačního programu podpory velkoodběratelů elektřiny a plynu na pomoc s pokrytím zvýšených nákladů na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. V rámci jeho aktualizace byly z podpory vyřazeny podniky, které spadají do kategorie zákazníků se zastropovanými cenami elektřiny a plynu a kterých se týká připravovaná daň z neočekávaných zisků. Na druhou stranu byl ale program i na základě rozhodnutí Evropské komise rozšířen na všechny sektory hospodářství ČR. V původním rozsahu měla být podpora určena pouze pro zemědělství, rybářství, lesnictví a zpracovatelský průmysl. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

..více

HK ČR: Aktuální sdělení k energetické situaci (21.10.2022)
24. 10. 2022


Vážení,

v dnešním sdělení bych vám rád poskytl odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se na nás v souvislosti s energetikou obracejí (nejen) naši členové prostřednictvím Poradny pro podnikatele HK ČR, a dále vás informoval o aktuálních záměrech vlády a v neposlední řadě také o aktivitách HK ČR na podporu podnikatelů a živnostníků.


NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Mnozí se na nás v posledních dnech obrací s dotazem, zda spadají pod definici malého a středního podniku. Definice malých a středních podniků je uvedena v čl. 2 Doporučení Evropské komise 2003/361/ES. Na základě této definice je malým nebo středním podnikem takový podnik, který splňuje následující podmínky současně: 1) zaměstnává méně než 250 osob a 2) roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jehož bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Zjednodušeně řečeno lze být střední podnik, pokud zaměstnává méně než 250 osob a má roční obrat menší než 50 milionů EUR nebo když zaměstnává méně než 250 osob a přitom bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. Vždy ovšem platí, že nesmí být součástí holdingu.

Řadu dotazů dostáváme také na parametry zastropování energií pro podnikatele. Co se týče zastropování cen elektřiny, vztahuje se na odběratele připojené na hladině nízkého napětí a malé a střední podnikatele připojené na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí v rozsahu 80% nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny. Zastropování cen plynu pak dopadá na maloodběratele (do 630 MWh) a odběratele, kteří spadají do kategorie středních odběratelů (do 4200 MWh) za podmínek uvedených v § 4 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu. Podmínkou pro zastropování je zde také fakt, že odběratel nevyrábí elektřinu z plynu. Pro úplnost připomenu, že zastropované ceny pro rok 2023 by se měly začít projevovat už během listopadu v zálohách odběratelů, protože dodavatelé, i když se cenový strop týká cen od 1. ledna 2023, mají povinnost do 30 dnů po vyhlášení nařízení vlády upravit výši zálohy a zaslat zákazníkům upravený rozpis záloh. Zastropování začne platit automaticky, a firmy tedy nemusí administrovat žádné žádosti (jedinými úkony jsou případná čestná prohlášení zákazníků dle podmínek stanovených v nařízení).

Abychom členům pomohli se co nejlépe zorientovat v přijatých nařízeních vlády a souvisejících opatřeních na podporu podnikatelů a živnostníků, plánujeme uspořádat v polovině listopadu online seminář. Pozvánku rozešleme s předstihem.

..více

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62