Upozornění na významné informace Generálního finančního ředitelství

Upozornění na významné informace Generálního finančního ředitelství


Užitečné informace vydané Generálním finančním ředitelství (GFŘ) jako metodika k řešení významných problémů a situací.
Jedná se o:

 • Informace k projektu výzkumu a vývoje jako nezbytné podmínce pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů (č.j.: 89174/17/7100). Informace zvýrazňuje nutnost existence projektu výzkumu a vývoje vymezeného v § 34c ZDP, kterým se rozumí dokument schválený před zahájením jeho řešení, ve kterém poplatník vymezí svou činnost výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Dále informace vymezuje veškeré formální náležitosti nutné k účinnému uplatnění této odčitatelné položky od základu daně, ale neřeší odbornou stránku výzkumu a vývoje.
  Příloha ke stažení ZDE.
 • Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další). Informace obsahuje vysvětlení některých pojmů a v návaznosti na to pak rozebírá povinnosti na úseku DPH, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a rovněž na úseku evidence tržeb.
  Příloha ke stažení ZDE.
 • Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. je možné činit „Prohlášení…“ i elektronicky. Od roku 2018 bude zcela na rozhodnutí jednotlivých zaměstnavatelů, jakou formu prohlášení k dani podle § 38k zákona o daních z příjmů u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou, či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat. Ústní forma projevu vůle zaměstnance však nestačí. V souvislosti s touto změnou, spočívající v možnosti činit i prohlášení k dani elektronicky, pro účely § 38k zákona o daních z příjmů, jsou v příloze sdělení zároveň zveřejněny nové vzory příslušných tiskopisů, resp. nový tiskopis, určený pro jedno zdaňovací období. Sdělení rovněž obsahuje bližší podmínky pro realizaci elektronické komunikace.
  Příloha ke stažení ZDE.
 • Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů k § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, kde v souvislosti se změnou účinnou od 1. 1. 2018, která se použije poprvé při zdanění příjmů ze závislé činnosti plynoucích za kalendářní měsíc leden 2018, je třeba rozlišit zdaňování u zaměstnanců bez „prohlášení“.
  Příloha ke stažení  ZDE.

Více informací najdete na stránkách Finanční správy.

 

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/ 

ggggg