Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky)

Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky)


Cílem Výzvy je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Vyhlášení výzvy: 17. 02. 2020
Zahájení příjmu:  09. 03. 2020
Ukončení příjmu: 25. 05. 2020

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • podporovány budou podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně), a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

Kdo může žádat (příjemci podpory):

  • malé podniky

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a maximálně do výše 1,5 mil. Kč
  • v žádosti o podporu bude dotace vždy uvedena jako částka rovnající se maximálně 45 % z prokázaných způsobilých výdajů

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • dlouhodobý hmotný majetek
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  • každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
  • podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení

Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace.

ggggg