Realizace integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace probíhá dle plánu

Realizace integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace probíhá dle plánu


Zpráva o plnění integrované strategie 2014-2020 byla předložena k projednání Řídicímu výboru ITI Olomoucké aglomerace na jeho 61. zasedání. Obsahuje přehled vývoje realizace ITI, schválených a realizovaných projektů, plnění podmínek ITI, indikátorů a dodržení finančního plánu.

Zpráva je již 13. v pořadí a informuje o plnění integrované strategie ITI Olomouckého aglomerace za období od 1. 7. - 31. 12. 2022. 

Integrované teritoriální investice (ITI) jsou novým nástrojem EU, jak podpořit územní rozvoj v aglomeracích. Olomoucká aglomerace (OA) čítá 240 obcí s přibližně 450 tisíci obyvateli. Alokace ITI OA činí 3 847,6 mil. Kč dotačních prostředků EU. Cílem ITI je podpora funkčních městských regionů (metropolitních oblastí, aglomerací) a jejich strategií rozvoje. Děje se tak integrovaným způsobem a na principu participace zástupců klíčových aktérů aglomerace jako jsou města, univerzita, hospodářská komora apod. a 6 pracovních skupin, složených z expertů v oblasti památek, vzdělávání, zaměstnanosti a trhu práce, vědy a výzkumu, mobility a životního prostředí.

Do konce roku 2022 bylo vyhlášeno celkem 65 výzev k předkládání projektových záměrů v rámci ITI. Od začátku realizace ITI bylo vydáno vyjádření řídicího výboru o souladu se strategií ITI celkem 274 projektovým záměrům. „V současné době je v realizaci 185 integrovaných projektů, které budou čerpat bezmála 3,5 mld. Kč dotací. Realizují se projekty na rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, udržitelné dopravy a rozvoj kulturního dědictví. Velký zájem je zejména o projekty modernizace základních škol v obcích aglomerace. Další projekty z oblasti výzkumu a vývoje a životního prostředí jsou v realizaci. Prostředky ITI jsou dostupné také podnikatelům z aglomerace,“ vysvětlil metodik ITI OA Vlastimil Mikulášek.

Projekty ITI jsou realizovány na celém území aglomerace. Ke konci roku 2022 bylo ukončeno 153 projektů a dalších 32 je v realizaci. Drtivá většina ukončených projektů je financována z operačního programu IROP (109) se zaměřením na vzdělávání (69), udržitelnou dopravu (32), kulturu (6) a silnice (2). Seznam ukončených projektů doplňuje 19 projektů OP PIK, 16 OP ŽP, 7 OPD a 2 projekty OPZ.

Ukončené projekty mají pozitivní dopad na rozvoj aglomerace. Jedním z klíčových projektů je dokončení přeložky silnice II/366 Prostějov za přibližně 280 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Projekt ulehčí dopravu a sníží hlukové a emisní zatížení v centru města. Z ukončených a finančně významnějších projektů lze dále uvést například projekt Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II.etapa, nebo projekt 3. část rekonstrukce a přístavby areálu firmy DK mont, který přispěje k tvorbě nových pracovních míst,“ uvedl manažer ITI OA Aleš Martinec.

Realizace Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2014-2020 bude probíhat do konce roku 2023. V současné době probíhá příprava na nové období EU 2021+.

Hlavní aktivitou nositele ITI je v tomto ohledu vyhlašování výzev k předkládání strategických projektů do programových rámců. 

Za město Prostějov jsou v řídícím výboru primátor František Jura a náměstek Jiří Pospíšil. Za OHK v Prostějově ředitelka Helena Chalánková.

ggggg