Pozvánka na Shromáždění delegátů

Pozvánka na Shromáždění delegátů

Představenstvo Okresní hospodářské komory v Prostějově svolává

Shromáždění delegátů, 

které se koná v úterý 9. dubna 2019 od 15:00 hodin v červeném salonku Národního domu, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov, prezence proběhne od 14:45 do 15:00 hodin.


Program jednání:

1. zahájení, schválení programu
2. volba mandátové komise, zapisovatele, skrutátorů, ověřovatele zápisu
3. zpráva mandátové komise o počtu zúčastněných, usnášeníschopnosti
4. vystoupení předsedy představenstva OHK v Prostějově, výroční zpráva
5. vyjádření dozorčí rady k hospodaření OHK za uplynulé období
6. volba zástupců na 31. Sněm HK ČR
7. volba zástupců na Valnou hromadu KHK OK
8. diskuse, různé
9. návrh usnesení, závěr

 

POZVÁNKA

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na tel.č. 582 332 721, nebo emailem na: ohkpv@ohkpv.cz 

ggggg