POZOR - Dotace na program NEMOVITOSTI pro ITI (Olomouc) - I. výzva

POZOR - Dotace na program NEMOVITOSTI pro ITI (Olomouc) - I. výzva


Dne 13. října 2017 byla vyhlášena I. výzva programu podpory NEMOVITOSTI pro integrované územní investice* (Olomouc). 
*dále jen ITI

Dotaci je možné získat na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:        20. října 2017, 11 hodin.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:      19. října 2018,  11 hodin.

Plánovaná alokace výzvy: 300 000 000 Kč.

 

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).
  • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání, nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících k provádění činností v uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1).

Žadatel:
Malé a středníky podniky (MSP) ve vybraných odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE (Příloha č. 1) realizující záměr na území ITI Olomouc (Příloha č. 7).


Cílové území:
Území ITI Olomoucké aglomerace dle Přílohy č. 7 Seznam obcí.
Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů. 


Výše podpory:

Malý podnik: až 45 % ze způsobilých výdajů.
Střední podnik: až 35 % ze způsobilých výdajů.


Maximální a minimální výše dotace:
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 50 mil. Kč. Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování.

Doporučujeme předkladatelům konzultovat své záměry se Zprostředkujícím subjektem ITI Olomoucké aglomerace.

Informace o Výzvě poskytne žadatelům:
Magistrát města Olomouce
odd. Zprostředkující subjekt ITI
Palackého 14
779 11 Olomouc 

Ing. Zdeněk Bogoč, zdenek.bogoc@olomouc.eu; tel.: 588 488 760
Ing. Jana Římská, jana.rimska@olomouc.eu; tel.: 588 488 762
Ing. Božena Nerušilová, bozena.nerusilova@olomouc.eu; tel.: 588 488 761
Ing. Kamila Winterová, kamila.winterova@olomouc.eu; tel.: 588 488 763

 

VÝZVU a veškeré PŘÍLOHY najdete ZDE.

ggggg