Možnost čerpání finančních prostředků v rámci ITI Olomoucké aglomerace

Možnost čerpání finančních prostředků v rámci ITI Olomoucké aglomerace

Rádi bychom Vám společně se statutárním městem Olomouc (nositelem Integrované strategie Olomoucké aglomerace) představili možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím integrovaných nástrojů. Integrované nástroje se zaměřují na souhrnné řešení problémů v regionu, v našem případě v Olomoucké aglomeraci, která je tvořena jádry měst Olomouc, Přerov, Prostějov. Naše Strategie zkráceně řečeno ITI Olomoucké aglomerace se především zaměřuje na zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti regionu. Bližší informace ke strategii a tomuto nástroji najdete na www.olomoucka-aglomerace.eu

Tímto dopisem bychom Vám chtěli nabídnout možnost čerpat finanční prostředky na Vaše případné aktivity prostřednictvím ITI Olomoucké aglomerace. Samotná strategie je navázána na jednotlivé operační programy. Nabízíme čerpání v dílčích opatřeních strategie ITI OA, které naplňují výše zmíněné cíle celé strategie.

Opatření v ITI OA 1.2.4 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání lidských zdrojů - možno čerpat v rámci OP PIK 2.4 Zvýšit kapacitu pro doborné vzdělávání v MSP (Program Školicí střediska). Typové aktivity jsou: výstavba, pořízení, rekonstrukce a rozšíření školicích středisek v podnicích, pořízení vybavení těchto školicích středisek. Alokace v ITI určená pro toto opatření je 200 mil. Kč, výše podpory 35 - 45% dle velikosti podniku, opatření určeno pro MSP.

Opatření v ITI OA 1.4.1 Revitalizace brownfields - možno čerpat v rámci OP PIK Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání (Program Nemovitosti). Typové aktivity jsou: modernizace zastaralých prostorově a technicky nevyhovujících objektů, rekonstrukce brownfieldů a jejich přeměna na moderní výrobní objekty. Program je určen pro malé a střední podnikatele, kteří budou na dané lokalitě provozovat svoji činnost, převážně se jedná o výrobní činnosti. Výše podpory je 35% - 45% podle velikosti podniku a alokace v rámci ITI OA je 300 mil. Kč.

Opatření v ITI OA 2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích - možno čerpat v rámci OP PIK Zvýšit inovační výkonnost podniků. Typové aktivity jsou: zakládání a rozvoj podnikových výzkumných center, které jsou v souladu s podnikovou strategií, zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh, zavádění procesních a marketingových inovací, ochrana duševního vlastnictví, průmyslový výzkum a vývoj. Opatření je určeno pro podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech i velké podniky, organizace pro výzkum a orgány státní správy. Výše podpory je 25 - 45% podle velikosti podniku a alokace pro ITI OA se předpokládá ve výši 500 mil. Kč.

Čerpání v rámci Strategie ITI OA bude možné až po jejím schválení, které se předpokládá koncem r. 2015. V současné době naleznete na webu aglomerace pracovní verzi strategie, finální verze by měla být zveřejněna v září.
Jaké jsou výhody podání projektů v rámci Strategie ITI Olomoucké aglomerace? Na procesu výběru projektů se bude podílet řídící výbor ITI Olomoucké aglomerace a bude vydávat soulad se strategií. Předpokladem je splnění podmínek OP PIK a minimální bodové hranice pro přijetí projektů. Jednotlivé výzvy pro integrované nástroje budou vypisovány se samostatnou alokací pro Olomouckou aglomeraci a je předpoklad, že všechny projekty, které splní podmínky operačního programu a souladu se strategií budou podpořeny. Předpokládáme, že na programové období je určena dostatečná alokace pro jednotlivá opatření. Při hodnocení projektů tedy bude probíhat soutěž pouze v rámci projektů podaných v aglomeraci, nikoli v rámci celé ČR.

V případě, že máte projektový záměr z daných oblastí a je v souladu s operačním programem (případně s již vyhlášenými výzvami), zašlete nám prosím vyplněnou projektovou fiši, abychom s Vámi mohli aktivněji ohledně projektů naplňujících ITI OA komunikovat ať už za naší strany, tak ze strany nositele ITI OA. Rovněž projektové náměty pomůžou nositeli ITI OA obhájit, případně ještě mírně upravit alokace pro jednotlivá opatření. Uvitáme zpětnou vazbu ohledně Vašeho zájmu do 15.8.2015

Pro bližší informace k ITI OA se můžete obrátit na OHK v Prostějově nebo na Ing. Ivu Hubálkovou, odbor evropských projektů, statutární město Olomouc, e-mail: iva.hubalkova@olomouc.eu; tel. 588 488 685, 734 418 939.

ggggg