Agentura CzechInvest nabízí pomoc projektům na regeneraci brownfieldů

Agentura CzechInvest nabízí pomoc projektům na regeneraci brownfieldů

Lokality brownfieldů skýtají značný potenciál dalšího rozvoje a jejich regenerace má pozitivní sociální a ekonomický dopad na danou oblast, přestože je tento proces časově a finančně náročný. Aby došlo ke zjednodušení procesu regenerace, agentura CzechInvest nabízí spolupráci ostatním, jak veřejným, tak soukromým subjektům v rámci Národní strategie regenerace brownfieldů, která si klade za cíl zajistit vznik funkčního prostředí pro tyto projekty. Od vzniku této strategie v roce 2007 CzechInvest spolupracuje i s jednotlivými kraji České republiky například na synchronizování databází.

Národní databáze brownfieldů primárně slouží k zveřejnění brownfieldů určených k prodeji a pronájmu a je veřejně přístupná na webových stránkách www.brownfieldy.cz. Lokalitu zde může majitel registrovat formou nezávazné registrace. Po následné kontrole uváděných dat a informací je kontaktován s prosbou o vyplnění formuláře, tzv. Souhlasu s uveřejněním, který je nezbytný ke zveřejnění lokality na webových stránkách.

Národní databáze brownfieldů je také využívána pro tvorbu nabídek nemovitostí pro potenciální investory, kteří mají zájem do těchto lokalit investovat nebo si je pronajmout pro svou činnost. V rámci spolupráce s kraji se nyní agentura CzechInvest snaží, aby data z databází krajů a Národní databáze brownfieldů byla synchronizována.

S cílem zintenzivnit spolupráci ve věci mapování brownfieldových lokalit a synchronizace dat krajské databáze s Národní databází brownfieldů se uskutečnilo také setkání zástupců CzechInvestu se zástupci Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 9. 10. 2015. Na tomto setkání bylo dohodnuto, že vedoucí oddělení předá agentuře CzechInvest výsledky šetření provedeného v rámci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. Agentura CzechInvest následně synchronizuje data databází a kontaktuje majitele brownfieldových lokalit s nabídkou, jestli by měli zájem o zveřejnění lokality v Národní databázi brownfieldů.

Za agenturu CzechInvest je kontaktní osobou projektová manažerka Oddělení podnikatelských nemovitostí a brownfieldů, Ing. Michaela Berdychová, tel.: 296 342 450, e-mail: michaela.berdychova@czechinvest.org

Zdroj: www.kr-olomoucky.cz 

ggggg