10 nejčastějších chyb žadatelů v programu Antivirus

10 nejčastějších chyb žadatelů v programu Antivirus

/Tisková zpráva MPSV/

Pokud se zaměstnavatelům žádost vrátí, neznamená to, že byla zamítnuta. Je nutné ji opravit nebo doplnit. Úřady práce všechny zaměstnavatele, kteří nedodali kompletní žádosti, okamžitě kontaktují, aby bylo možné co nejrychleji sjednat nápravu.

Přes 15 tisíc žádostí odeslali zaměstnavatelé v programu Antivirus od pondělního poledne. Správně vyplněná je ale pouze asi třetina z nich. MPSV a Úřad práce ČR již na začátku týdne zveřejnili video s popisem, jak při vyplňování žádostí postupovat. Stejně tak je k dispozici podrobný manuál pro zaměstnavatele. Přesto se stále opakuje řada chyb při vyplňování.

Nejčastější chyby zaměstnavatelů:

1) Nejsou vyplněny všechny potřebné údaje

Žádost nemůže být přijata v případě, že nejsou vyplněny veškeré potřebné údaje, protože by nemuselo být například jednoznačně identifikovatelné, o jaký subjekt
se jedná. Momentálně se diskutuje řešení, že by všechna potřebná pole byla technicky vyřešena tak, aby byla povinná a tím pádem by bez vyplnění všech údajů nebylo možné žádost odeslat.

2) Žadatelé přejmenovávají vygenerované dokumenty

Vygenerované dokumenty není možné přejmenovávat, protože každý vygenerovaný název dokumentu je ojedinělý a je v systému pro automatickou identifikaci přímo spjatý s konkrétním žadatelem.

3) Žadatelé zasílají dokumenty prostřednictvím cizí datové schránky, aniž tuto osobu zmocní k uzavření dohody s ÚP ČR

Tento způsob není možný a zaslanou žádost je nutné vrátit k opravě. Oprava může být provedena dvěma způsoby – buď je při podání žádosti dodáno i zplnomocnění odesílatele k uzavření dohody (případně i dalším úkonům, jako je předkládat vyúčtování), anebo musí žádost, dohodu a následně také vyúčtování zaslat přímo
ta firma, která o kompenzaci nákladů na náhrady mezd žádá.

4) Žadatelé nezasílají všechny soubory (žádost, dohodu, doklad o účtu, popř. plnou moc) společně

Jedná se o nesprávný postup. Veškeré dokumenty spolu totiž souvisí a není možné přijmout žádost bez některého z chybějících dokumentů. Kapacita prostředí datových schránek je nastavena tak, aby zvládla odeslat všechny soubory v rámci jedné datové zprávy.

5) Žadatelé zasílají pracovní verzi místo finální

Je nutné zaslat vždy až finální verzi, protože ta je oproti pracovní verzi opatřena identifikačními znaky a je v případě podpisu elektronickým podpisem nebo zasláním prostřednictvím datové schránky považována za originál.

6) Žadatelé nepřikládají doklad o účtu, pokud komunikují prostřednictvím datové schránky své účetní

Předložení dokladu o zřízení účtu je povinnou součástí všech žádostí. Důvodem
je skutečnost, aby peníze byly vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce příspěvku.

7) Žadatelé zmocní jinou osobu k uzavření dohody a administraci, ale nepřikládají plnou moc

Plnou moc k uzavření dohody a administraci je vždy nutné doložit, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že osoba uvedená v kontaktech žadatele je s tímto srozuměna a je oprávněna k úkonům spojeným s žádostí a komunikací s ÚP ČR.

8) V žádosti je uvedeno nesprávné IČ žadatele

Na základě vyplnění názvu subjektu (žadatele) někdy dojde k automatickému vyplnění IČ. Pokud tomu tak není, je nutné vyplnit správné IČ. V případě, že by bylo vyplněno nesprávné IČ, nebylo by možné žadateli přiznat příspěvek.

9) Žadatel v žádosti nevyplnil číslo bankovního účtu

Bez vyplněného čísla bankovního účtu není možné ze strany ÚP ČR provést vyplacení příspěvku na náhrady mzdy dle žádosti. Zároveň je nutné, aby žadatelé přikládali doklad o zřízení účtu. Důvodem je skutečnost, aby peníze byly vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce příspěvku.

10) Chybí elektronický podpis

Jestliže jsou dokumenty, tj. žádost, dohoda, doklad o zřízení účtu a případně plná moc, na ÚP ČR zasílány emailem, musí být vždy žádost a dohoda opatřeny elektronickým podpisem nebo alespoň musí být elektronickým podpisem podepsána zpráva.

Tiskové oddělení MPSV

ggggg