Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) orgánům veřejné moci.

Od 1. července 2009 vstoupil v účinnost nový zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterým je implementován systém korespondence prostřednictvím tzv. datových schránek. Datové schránky se budou používat při komunikaci mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami. Od 1.11.2009 je tato komunikace prostřednictvím datovým schránek pro právnické osoby a orgány veřejné moci povinná.

Co je datová schránka
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pro přístup do datové schránky Vám stačí počítač připojený k internetu.

Komu je určena
Datová schránka je určena pro obousměrnou komunikaci orgánů veřejné moci s právnickými osobami, s fyzickými osobami a s fyzickými osobami nepodnikajícími. Povinně je ze zákona budou muset mít zřízeny nejen veškeré orgány veřejné moci, kterým tuto povinnost elektronické komunikace zákon ukládá, ale i všechny právnické osoby zapsané v Obchodním rejstříku a to nejpozději od 1. listopadu tohoto roku. Fyzickým osobám (a to i nepodnikajícím) dává zákon možnost volby.

Co přináší
Datová schránka vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si datovou schránku založíte, bude Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručována elektronicky.

Datová schránka není e-mailová schránka, nemůžete pomoci ní komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale vždy pouze s celým úřadem. V současné době nelze pomocí datové schránky komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou navzájem. Toto bude možné až od 1. ledna 2010.

Obdržíte-li novou datovou zprávu, pak dle Vašeho nastavení, se doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek) popřípadě do Vaší e-mailové schránky (zdarma) oznámení o doručení. Jako v případě upozornění o uložení listovní zásilky.

Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky je považován za doručený v okamžiku přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Za určitých okolností bude možné požádat o prominutí zmeškání úkonu např. z důvodu dočasné nepřítomnosti. Doručení dokumentu má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

Jak a kde si datovou schránku zřídit
Žádost o zřízení je možné zaslat na Ministerstvo vnitra ČR elektronicky přes odkaz „Žádost o zřízení datové schránky“ na www.datoveschranky.info, poštou na adresu Ministerstva vnitra ČR a nebo osobně v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6 /budova firmy APO/, která je zapojena do projektu CzechPOINT. U nás je rovněž možné po doručení přihlašovacích údajů od ministerstva vnitra požádat o aktivaci datové schránky. Schránka Vám na základě žádosti bude zřízena bezplatně do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti (v přechodném období od 1.7.2009 do 31.10.2009 do 90 dnů).

Pro zřízení jsou nutné tyto údaje (včetně ověření totožnosti žadatele):
• jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich případné změny
• rodné příjmení
• den, měsíc a rok narození
• místo a okres narození; pokud se fyzická osoba narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se narodila
• státní občanství, není-li fyzická osoba státním občanem ČR
• žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby, není-li žádost podepsána na kontaktním místě
• u podnikajících osob;  identifikační číslo ekonomického subjektu, bylo-li přiděleno a místo podnikání, popřípadě sídlo

Cena
Datovou schránku zřídí ministerstvo bezplatně.

Související služby
Navazující službou na datové schránky tzv. autorizovaná konverze dokumentů a to jak z elektronické podoby do listinné a naopak.

Kromě služeb souvisejících s datovými schránkami mohou u nás podnikatelé a široká veřejnost využít také služby vydávání ověřených výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku, rejstříku trestů, výpisu z bodového hodnocení řidičů, seznamu kvalifikovaných dodavatelů nebo mohou učinit některá podání, například do registru živnostenského podnikání a služby ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu nebo služby autorizované konverze dokumentů.

Kontakt:
Okresní hospodářská komora v Prostějově
Lidická 6
Helena Chalánková, ředitelka
Ivana Krátká, asistentka
mobil: 775 208 220
e-mail:
ohkpv@ohkpv.cz

Další informace získáte i na oficiálním webu projektu datové schránky www.datoveschranky.info.

ggggg