OD ROKU 2023 VŠICHNI PODNIKATELÉ S DATOVOU SCHRÁNKOU

OD ROKU 2023 VŠICHNI PODNIKATELÉ S DATOVOU SCHRÁNKOU

Pokud datovou schránku nechtějí, musí mít do konce roku 2022 zrušené oprávnění k podnikání

 

Od 1.1.2023 dochází na základě změny zákona č. 300/20008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, k automatickému zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, a dosud datovou schránku nemají. Takovou evidencí je např. živnostenský rejstřík nebo evidence zemědělského podnikatele.

Jaké jsou výhody datové schránky?

  • Prostřednictvím datové schránky může podnikatel elektronicky komunikovat s úřady, přičemž je dostatečně prokázána jeho identita, neboť do konkrétní schránky se může přihlásit jen osoba s jedinečnými přístupovými údaji. Nemusí tedy vyřizovat certifikát pro ověřený elektronický podpis.
  • Podnikatel ušetří na poštovném, zřízení a používání datové schránky je zdarma. V některých případech navíc platí pro elektronická podání i sleva na správním poplatku ve výši 20 %.
  • Prostřednictvím datové schránky je možné učinit podání z domova nebo z kteréhokoli místa na světě a podnikatel není omezen úředními hodinami instituce. 
  • Po odeslání zprávy je podání doručeno orgánu veřejné moci.
  • Instituce mají povinnost přednostně doručovat do datové schránky podnikatele, pokud dokument ze zákona nemusí být doručován jiným způsobem, tudíž není nutné chodit na poštu. 
  • Datová zpráva může být použita jako důkazní prostředek, ve schránce je uchována po dobu 90-ti dnů. 
  • Administrací datové schránky lze pověřit i jinou osobu (příbuzného, účetní apod.).
  • S přístupovými údaji se lze přihlásit do informačních systémů správy sociálního zabezpečení a finanční správy, zjišťovat údaje o stavu účtu a podávat povinná přiznání.
  • Výpisy z veřejných a neveřejných rejstříků a registrů lze získat zdarma do své datové schránky. 
  • Lze povolit i příjem poštovních datových zpráv pro komunikaci se soukromoprávními subjekty (banky, pojišťovny, dodavatelé energií, další podnikatelé). 

Bude podnikateli zřízena datová schránka, i když oznámil na živnostenském úřadě přerušení provozování živnosti, tzn. v současnosti aktivně nepodniká?

Datová schránka bude zřízena i podnikatelům, kteří mají přerušenou živnost nebo přerušené zemědělské podnikání nebo dlouhodobě nevyvíjejí aktivní podnikatelskou činnost. Pokud jsou zapsáni v živnostenském rejstříku nebo v evidenci zemědělského podnikatele, pak budou mít ze zákona datovou schránku, kterou nebudou moci z vlastní vůle zneplatnit/zrušit.

Může podnikatel znepřístupnit nebo zrušit datovou schránku v průběhu podnikání?

Protože je schránka zřízena ze zákona, pak během podnikání nelze zrušit datovou schránku podnikatele, ani ji držitel nemůže znepřístupnit. K vlastnímu zrušení datové schránky dochází uplynutím 3 let od znepřístupnění datové schránky z důvodu úmrtí fyzické osoby či výmazu ze zákonem stanovené evidence. 

Podnikatel má vydaný průkaz k podnikání (živnostenský list, koncesní listinu, výpis ze živnostenského rejstříku, osvědčení zemědělského podnikatele), ale dlouhodobě nepodniká, nechce využívat datovou schránku, může zabránit jejímu zřízení?  

Pokud požádá o zrušení oprávnění k podnikání (o vyřazení nebo výmaz z evidence) a v této věci bude rozhodnuto do konce roku 2022, pak mu datová schránka nebude automaticky ze zákona zřízena. 

Jak dlouho trvá zrušení živnostenského oprávnění? 

O zrušení živnostenského oprávnění je možno požádat kterýkoli obecní živnostenský úřad v ČR, není nutno to řešit na živnostenském úřadě příslušném dle bydliště nebo sídla.

Pokud při osobním podání žádosti není prostor pro to, aby úřad vydal rozhodnutí o zrušení oprávnění tzv. na počkání, kdy se následně na místě vzdá žadatel práva na odvolání a rozhodnutí nabyde právní moci, pak úřad má na vydání rozhodnutí lhůtu max. 30 dnů, a teprve po oznámení rozhodnutí začíná běžet 15-ti denní lhůta pro odvolání. A až poté nabývá rozhodnutí o zrušení oprávnění právní moci a dochází k zániku oprávnění. Pro zrušení oprávnění není rozhodující datum podání žádosti o zrušení, ale datum nabytí právní moci rozhodnutí. S tím je nutno počítat. Obecní živnostenský úřad upozorňuje na to, že v samotném závěru roku kapacita úřadu bude omezená. Proto není vhodné ponechávat případné zrušení oprávnění na poslední chvíli, kdy nebude možno z objektivních důvodů zaručit to, že dojde k zániku oprávnění do konce roku 2022.

 

Více informací o datových schránkách naleznete na webu https://www.mojedatovaschranka.cz nebo na infolince datových schránek (pracovní dny od 8 – 18 hod.  tel.č.: 954 200 200)

ggggg