Datové schránky - revoluční komunikační nástroj

Zde naleznete nejčastější dotazy týkající se problematiky datových schránek a stručné odpovědi na ně

1)    Jak často bude potřeba měnit heslo v datové schránce? Musí se měnit?
Heslo je nutno měnit každých 90 dnů. Systém si vždy změnu hesla při přihlášení vynutí. Pozor, pokud na toto nebude reflektováno, bude přístup do DS zablokován.

2)    Kdy je nutné v DS používat el. podpis?
Primárně není nutné el. podpis v DS vůbec používat viz. § 18 odst. 2), ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis subjektu požaduje společný úkon více z uvedených osob a v případech, kde správní řád nebo jiná právní norma vyžaduje výslovně podání opatřené úředně ověřeným podpisem.

3)    Které dokumenty je nutné konvertovat, případně kdy?
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zrovnoprávňuje ele. a listinnou podobu dokumentů. Tedy, pokud klient obdrží dokument v el. podobě (např. od orgánů veřejné moci - OVM) a prokážete se s ním (komukoliv), má toto stejnou právní váhu, jako by ho měl v listinné podobě nebo si ho nechal autorizovaně konvertovat do podoby listinné. Existují však i případy, kdy protistrana výslovně požaduje listinnou podobu dokumentu, poté nezbývá než provést konverzi. Konverze je zpoplatněna 30,-Kč/strana.

4)    Kdy bude spuštěna komunikace B2B v datových schránkách?
Placená komunikace v tzv. režimu business to business bude v základním režimu (odesílání faktur a jiných žádosti o platbu) spuštěna od 1.1.2010 a uvolněna pro všechnu komunikaci od 1.7.2010.

5)    Jak předat přístupové údaje novému majiteli, při prodeji firmy, či jak postupovat při změně jednatele?
Primárně je nutno změnu majitele, jednatele oznámit na příslušný rejstřík. Ten následně předá informaci na MVČR a to ve spolupráci s provozovatelem ISDS zneplatní přístupové údaj stávajícímu majiteli (oprávněné osobě) a zašle nové přístupové údaje nové oprávněné osobě doporučeným dopisem do vlastních rukou.

ggggg