Slavnostní předání zrekonstruované budovy Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov

Slavnostní předání zrekonstruované budovy Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov

V pátek 4. prosince 2015 se za účasti náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství Ing. Zdeňka Švece, vedoucího OŠMT Olomouckého kraje Mgr. Miroslava Gajdůška MBA a poslance PČR pana Ladislava Oklešťka, uskutečnil akt slavnostního předání zrekonstruované budovy Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov, odloučeného pracoviště Svatoplukova 80.

Pozvání dále přijali významní představitelé města Prostějova, náměstkyně primátorky Mgr. Ivana Hemerková a náměstek primátorky Mgr. Jiří Pospíšil, sociální partneři školy, ředitelka kontaktního pracoviště ÚP Prostějov Ing. Věra Crhanová a ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově paní Helena Chalánková, ředitelky a ředitelé ZŠ našeho regionu a zástupci spolupracujících firem.

Všechny přítomné přivítal ředitel školy Ing. Radomil Poles, který v úvodu seznámil hosty s historií školy, která v letech 2006 a 2012 prošla v rámci optimalizace odborného školství Olomouckého kraje dvěma základními změnami. V roce 2006 došlo ke sloučení Švehlovy střední odborné školy a SOU zemědělského a v roce 2012 se tyto subjekty sloučily se SOU stavebním. K tomuto datu došlo ke změně názvu školy na Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Škola je největší odbornou školou  prostějovského regionu a nabízí vzdělání v potravinářských, automobilních a stavebních oborech, včetně vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola má 6 odloučených pracovišť a nabízí zájemcům o studium veškeré služby spojené s vlastním domovem mládeže, školní jídelnou a moderní tělocvičnou.

Ředitel školy připomněl, že slavnostní setkání se koná u příležitosti dokončení rozsáhlé rekonstrukce odloučeného pracoviště školy a u příležitosti zhodnocení přínosu ukončeného dotačního období v letech 2007-2013. Projekt Realizace úsporných opatření na střední škole Švehlova Prostějov, spočíval v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení podlahových, stropních a střešních konstrukcí, byl spolufinancován EU - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Z rozpočtu Olomouckého kraje byla v letošním roce financována investiční akce rekonstrukce elektroinstalace odloučeného pracoviště  Svatoplukova 80.

Samotná škola se zapojila do celé řady dotačních titulů MŠMT v rámci OPVK. „Realizací těchto projektů jsme mohli vybavit odborné učebny moderní výpočetní technikou, zřídit střediska praxe potravinářských, automobilních a stavebních oborů s kompletním vybavením těchto pracovišť. Evropské peníze jsou pro školu velkým přínosem, bez kterých by se nám nepodařilo zrealizovat naše záměry“, uvedl ředitel školy.
Společné setkání ukončili přítomní hosté prohlídkou školy.

ggggg