NEPŘEHLÉDNĚTE - Dotace na program NEMOVITOSTI pro MSP

NEPŘEHLÉDNĚTE - Dotace na program NEMOVITOSTI pro MSP


Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace projednal dne 27.11.2017 výzvu NEMOVITOSTI, která bude finálně schválena na Radě města Olomouce dne 5. 12. 2017.

Vyhlášení výzvy: 7. 12. 2017

Zahájení příjmu projektových záměrů: 15. 12. 2017

Ukončení příjmu projektových záměrů: 28. 2. 2018

Alokace: 300 mil. Kč (Nositel ITI může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení 130 % požadované dotace v přijatých projektových záměrech, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.)

Míra podpory: malý podnik 45 %, střední podnik 35 %

Oprávnění žadatelé: MSP

Min. a max. výše dotace: min. 1 mil. Kč, max. 50 mil. Kč

Území realizace: Olomoucká aglomerace

Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt

Podporované aktivity: rekonstrukce objektu nebo revitalizace plochy pro vlastní podnikání

Národní databáze brownfieldů: v době podání projektového záměru musí být všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu registrovány v Národní databázi brownfieldů, viz http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org. Žadatel dokládá formou čestného prohlášení. 

Předkladatel, který se chce ucházet o dotaci této výzvy, musí splnit také veškeré náležitosti výzvy ŘO  NEMOVITOSTI - ITI (Olomouc) I. výzva 01_17_118. Výzva ŘO byla vyhlášena 13. 10. 2017 a je koncipována jako roční průběžná: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/nemovitosti---iti-olomouc-i--vyzva--232597/.  

Informace o Výzvě poskytne žadatelům:

Magistrát města Olomouce, odd. Zprostředkující subjekt ITI, Palackého 14, 779 11 Olomouc

Ing. Zdeněk Bogoč, zdenek.bogoc@olomouc.eu; tel.: 588 488 760

ggggg