Partnerství pro rozvoj kraje

Partnerství pro rozvoj kraje

Euromanažeři

Euromanažeři pro dané území nebo sektor budou koordinovat rozvojové projekty, vytipovávat možné společné projekty (pro více obcí nebo další partnery projektu), organizovat kulaté stoly, prezentovat projekt Partnerství pro rozvoj kraje, zajišťovat plynulou výměnu informací mezi krajem a subjekty z daného území nebo sektoru a budou poskytovat poradenství všem potenciálním žadatelům o dotace v oblastech zpracování projektové žádosti a dotačních titulů 

Euromanažeři na obcích s rozšířenou působností - seznam

Euromanažeři dle sektorů (podnikání, neziskový sektor, venkov...) - seznam

Projekt SROP 3.3 - Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v Olomouckém kraji neboli projekt Partnerství pro rozvoj kraje

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.   

ggggg