Konkurenceschopný podnik na trhu EU

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

NÁZEV PROJEKTU:
Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních firem na území Olomouckého kraje na jednotném vnitřním trhu EU

DOBA REALIZACE:
3.10.2005 - 28.9.2007

VÝSLEDKY PROJEKTU:
 
Statistické informace - výsledky a výstupy projektu


Informace o projektu:

Projekt realizovala Okresní hospodářská komora v Přerově ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou v Prostějově pro firmy z Olomouckého Kraje. Projekt spolufinancoval Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Na aktivity získali účastníci dotaci ve výši 75%.

Popis jednotlivých aktivit:


1) Zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a ISO 9004

               …“získat zakázku = uspět ve výběrovém řízení“…

Prioritní důvody pro zavedení systému jakosti:

   • Diskriminace v dodavatelsko-odběratelských vztazích při necertifikované společnosti (jeden z rozhodujících faktorů při získávání zakázek z Ministerstva obrany, autom.průmyslu, veřejných zakázek či exportu do zahraničí)
   • V současné době standardní požadavek trhu
   • Vnitřní potřeba zavedení transparentnosti procesů ve společnosti, vymezení kompetencí a odpovědností, zvýšení tlaku na subdodavatele a ceny atd.
   • Dobrý základ pro trvalé zlepšování jakosti

 Do této aktivity bylo zapojeno celkem 25 firem, všechny úspěšně absolvovali certifikaci dle normy ISO 9001. Seznam účastníků:

 

Rotagral s.r.o. PROBET s.r.o.
AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o. Melzer, spol. s r.o.
Grios s.r.o. Stavitelství Šindler, s.r.o.
AVIMEX Hranice spol. s r.o. Tomáš Novosad GESS
DACH systém s. r. o.,  Olomouc Ing. Tomáš Kubálek
GESS-CZ, s.r.o. ZEAL s.r.o.
aquina, s.r.o. Pavel Chytil - LAVAP
Easy Logistik, s.r.o. DS Soft Olomouc, spol. s r.o.
PROMAT Vsetín, a.s. ing. Karel Gregůrek
Jiří Pokluda – TAYLOR Miroslav Dluhoš
"DAKR spol. s r.o." EPAVA Olomouc, a.s.
KMP Prostějov, spol. s r.o. SENZA družstvo, chráněná dílna
GOLEM F-M s.r.o.  


Zvolený postup:

Projekt vycházel ze zkušeností HK okresu Přerov při realizaci pilotních projektů s přípravou firem k certifikaci a požadavků členů, kteří měli zájem zavést normu ISO 9001 co nejefektivnějším způsobem (rychle, s minimálním zatížením firmy, s minimálními nároky na dokumentaci) a za přijatelnou cenu.

Podstata aktivity spočívala ve:

 • společném řešení obecných požadavků normy (3 společná školení),
 • individuálním přístupu při aplikaci konkrétních požadavků ISO 9001 ve výrobě či poskytování služby, tzn. ve specifických podmínkách každé organizace (individuální konzultace, audity) a
 • sdílení získaných zkušeností mezi účastníky projektu, tzn. využití nejlepších praktik.

Společná školení probíhala v předem stanovených termínech v Přerově. Účastníci projektu postupně v průběhu školení dostávali podklady.  V rámci školení obdrželi účastníci všechny potřebné informace potřebné pro tvorbu a zavádění Quality Management System ve firmě.

Na společná školení navazovaly individuální konzultace a audity v sídle účastníků projektu. V rámci individuálních konzultací konzultant spolu s představitelem vedení pro jakost příslušné firmy rozpracoval požadavky normy do konkrétních podmínek firmy a spolupodílel se na jejich zavedení do praxe.

Postup zavedení ISO 9001, ISO 9004

 1. Úvodní školení
 2. Analýza současného stavu
 3. Školení „Praktický výklad požadavků norem ISO 9001, ISO 9004“
 4. Tvorba systému managementu jakosti
 5. Zavedení systému managementu jakosti do praxe
 6. Příprava na certifikaci
 7. Vyhodnocení celého projektu a nastavení jeho dalšího rozvoje 

2) Zavedení systému environmentálního managementu (ISO 14001) a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  (OHSAS 18001)

Do této aktivity bylo zapojeno 11 firem, všechny firmy aktivitu úspěšně absolvovaly. Seznam zúčastněných firem:

 

Název firmy Zaváděná norma ISO
RESTA s.r.o 14001
DACH systém s. r. o.,  Olomouc 14001
United Polymers, s.r.o. 14001
GLASS CAR, s.r.o. 14001
VISIMPEX a.s. 14001
Značky Morava, a.s. 14001
TRAWEKO 96 s.r.o. 14001
GOLEM F-M s.r.o. 14001
PELA TRADE s.r.o. 18001
TOMI - REMONT a.s. 18001
Ptáček pozemní stavby s.r.o. 18001

Zvolený postup:

Implementace těchto standardů byla realizována individuální formou. Způsob realizace vycházel z individuálních specifik každé firmy a předpokládala se integrace do stávajícího systému managementu jakosti.

Postup zavedení:

 1. Přípravné práce
 2. Analýza současného stavu
 3. Tvorba EMS/OHSAS
 4. Zavedení EMS do praxe (zkušební provoz)
 5. Příprava na certifikaci
 6. Vyhodnocení

3) Implementace principů a metod pro dosažení podnikatelské úspěšnosti (model Excelence EFQM)

Do této aktivity se zapojilo a úspěšně absolvovalo 21 firem.

 

 

KP - KOPRO s.r.o. Josef Červenka - HYDRAULIKSERVIS
Jiří Mužík B+M ESOS Ostrava, s.r.o.
HANAGRIN spol. s r. o. HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.
GALVA s.r.o. KRESPO, s.r.o.
GEODETIKA s.r.o. RAUDO - výrobní družstvo invalidů
David Novosad Grios s.r.o.
H-NÁBYTEK FAST Integration, s.r.o.
SEZAKO PŘEROV s.r.o. Luděk Dorňák
DAVON s.r.o. 1. Jesenická kosmetická společnost s.r.o.
FERROPOLYMER spol. s r.o. PROMAT Vsetín, a.s.
EMOS spol. s r.o.  

 

Aktivita byla realizována s cílem pomoci vedoucím pracovníkům malých a středních podniků (majitelům i manažerům) využít výhod nových metod podporujících zvyšování výkonnosti organizací. Aby byly organizace dlouhodobě úspěšné (aby si vytvořili nebo udrželi konkurenční výhody v neustále se měnícím tržním prostředí), potřebují si bez ohledu na odvětví, velikost a strukturu vytvořit vhodný systém managementu.

 

Předtím než organizace začnou zasahovat do stávajícího systém managementu, aby zvýšily svou výkonnost, je nutné se zamyslet nad tím, co to je úspěšná firma a jaké jsou kritické faktory vedoucí k úspěchu organizace. Úspěšná organizace dlouhodobě dosahuje dobrých výsledků (roste zisk, roste hodnota akcií, ….) tím, že je schopna uspokojovat potřeby stávajících i budoucích zákazníků (roste tržní podíl, přibývá loajálních zákazníků, …) při zapojení všech zaměstnanců do chodu procesů a jejich zlepšování. Procesy jsou plánovány a řízeny v souladu s firemními cíli. Pro efektivnější chod procesů jsou plánovány a efektivně využívány zdroje a partnerství. Vedení organizace pro trvale udržitelný úspěch rozvíjí poslání, vizi a hodnoty kultury excelence.

 

Z výše uvedeného zle odvodit kritické faktory úspěchu firmy - Základní koncepce excelence:

 

 1. Orientace na výsledky
 2. Zaměření na zákazníka
 3. Vedení a stálost záměrů/cílů
 4. Management na základě procesů a faktů
 5. Rozvoj pracovníků a jejich angažovanost
 6. Neustálé učení se, inovace a zlepšování
 7. Rozvoj partnerství
 8. Společenská odpovědnost organizace

Na začátku procesu – rozvoje organizace a implementace metod pro zvyšování její výkonnosti – je nutné porozumět významu koncepcí excelence (úspěchu), vyhodnotit, na kterém „stupni vyzrálosti“ se organizace v současné době nachází a rozpoutat diskuzi zaměřenou na to, jak trvale dosahovat dobrých výsledků.

 

Projekt se opírá o Model Excelence EFQM jako o referenční bod pro správnou řídící praxi a dlouhodobou udržitelnost. Každá organizace je jedinečná, ale poněvadž tento model poskytuje dobrovolnou, obecnou strukturu kriterií, lze jej aplikovat v jakékoliv organizaci.

 

Model se sestává z devíti kritérií. Pět z těchto kritérií – „Předpoklady“ pokrývá činnost organizace a její úsilí (co dělá a jak dělá). Zbývající čtyři kritéria – „Výsledky“ pokrývají výstupy a dosažení výsledky. Existuje symbiotický vztah: „Výsledky“ jsou způsobeny „Předpoklady a „Předpoklady“ jsou zlepšovány pomocí zpětné vazby z „Výsledků“  modelu se uznává, že existuje mnoho přístupů („Předpoklady“) pro dosahování udržitelné excelence (úspěšnosti).

 

Shrnutí:

Model excelence EFQM vychází z předpokladu, že úspěchu (excelentních výsledků) se dosahuje prostřednictvím vedení „pohánějícího politiku a strategii, které jsou naplňovány v procesech prostřednictvím lidí, partnerství a zdrojů.

 

Proč se zapojit do projektu?

Protože žijeme v rapidně měnícím se světě a jsme na neustálé měnící se podmínky připraveni???

 

Výtah z publikace EFQM:

... z jednoho nedávného projektu EFQM zabývajícího se benchmarkingem, je to, že současné podnikatelské modely a náš pohled na to, co funguje, se těmito změnami přetvářejí. Organizace, které jsme navštívili, věří, že jsme se přesunuli ze starého světového pořádku do nového tak, jak je to shrnuto na obrázku:

 


Klíčovým zjištěním č. 1
z projektu benchmarkingu bylo to, že existující procesy rozvoje strategie vyžadovaly zlepšení, a sice mít místo nich proces, který může poskytnout organizacím lepší způsob, jak si uvědomovat příležitosti a hrozby a jak na ně reagovat. Všechny tyto organizace zdůrazňovaly důležitost role Modelu excelence EFQM a sebehodnocení při pomáhání jejich týmů pochopit potenciální chaos, a to poskytnutím rámce, pomocí něhož by mohly opravdu chápat a reagovat mnohem efektivněji.

Proces sebehodnocení jim poskytl drahocenné informace o jejich současných silných stránkách a o oblastech pro zlepšování, a protože hodnocení bylo prováděno podle Modelu excelence EFQM, který znaly, dostaly ucelenou zpětnou vazbu pokrývající všechny aspekty řízení organizace.

 

Model excelence EFQM organizace používají jako „prediktivní“ nebo „perspektivní“ nástroj. Vidí svoji budoucnost na základě čtyř kritérií z části „Výsledky“ – jaké úrovně výkonnosti opravdu chtějí dosáhnout a poté využijí pět „Předpokladů“ – rozhodnou, ve kterých oblastech se musí zaměřit na zlepšování, chtějí-li dosáhnout svých cílů.

 

Přínosy projektu pro firmy:

 • Organizace se naučí používat vysoce strukturovanou, na faktech založenou metodu pro identifikování a vyhodnocování silných stránek organizace a oblastí pro zlepšování a pro pravidelná měření svého pokroku (nástroj pro diagnostiku výkonnosti)
 • Pochopení principů excelence (úspěšnosti) umožní vedení efektivněji vést firmu
 • Organizace získá nástroj pro efektivnější rozpracování strategických cílů
 • Vedoucí pracovníci si více uvědomí významnost měření nefinančních ukazatelů jako důležitého barometru pro řízení firmy a jejich provázanost s budoucími výnosy
 • Prostředek pro sjednocení různých iniciativ týkajících se nejen kvality
 • Aplikace sebehodnocení, jako souhrnného, systematického a pravidelného nástroje (pohledu), který umožní organizaci rozpoznat své silné a slabé stránky (včetně souvislostí mezi předpoklady a výsledky) a najít oblasti pro další zlepšování – rozvoj organizace.
 • Prostředek pro vzdělávání lidí – rozvíjení manažerských dovedností
 • Prostředek pro sdílení „správné praxe“ uvnitř organizace
 • Příprava organizace před přihlášením se do České ceny za jakost
 • Prostředek pravidelného porovnávání s výkonnosti jiných organizací

 

Průběh projektu – harmonogram:

Aktivity

Doba trvání

     

1. Úvodní školení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realizace sebehodnocení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zpracování akčního plánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Implementace akčního plánu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hodnocení dosaženého zlepšení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Návrh dalšího postupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručný komentář k jednotlivým aktivitám

 

1. Úvodní proškolení pracovníků

Školení realizačního týmu bude realizováno v prostorech hodnocené společnosti.

Osnova:

 • Základní koncepce excelence
 • Model Excelence EFQM (základní principy, vazby, ..)
 • Metodiky sebehodnocení
 • Základy zlepšovacích projektů
 • Naplánování sebehodnocení

 

Výstupy:

 • Pochopení principů excelence
 • Objasnění postupu realizace projektu

 

2. Realizace sebehodnocení

a) organizace – samostatně

Realizační tým se seznámení se s obsahem Modelu excelence EFQM a shromáždí důkazů k jednotlivým kritériím

 

b) pod vedením hodnotitele

Hodnotitel s realizačním týmem provede sebehodnocení – doplnění a korekci shromážděných důkazů a kvantifikaci výsledků.

 

Výstupy:   

 • Sumarizace výsledků ze sebehodnocení – ucelený obraz o „zdraví“ firmy
 • Sumarizace silných stránek a míst pro zlepšování a odkrytí případných příčinných vazeb a souvislosti mezi oblastmi – stručně u každého kritéria
 • Kvantifikace dosažených výsledků (bodové hodnocení)

 

3. Analýza závěrů a vypracování akčního plánu

 

3.1 Stanovení priorit

a)       nejsnadnější způsob - Pro mikro a malé firmy (od 10 do 25 zaměstnanců) – pod vedením externího hodnotitele budou formou řízené diskuse identifikovány prioritní oblasti pro zlepšování

 

b)       náročnější (sofistikovanější) způsob – doporučeno pro organizace nad 25 zaměstnanců, se dvěmi a více úrovněmi řízení (lépe zacílená cesta – možnosti definovat cíle orientované na finanční výkonnost, spokojenost zákazníka, výkonnost procesů a požadavky na osobní rozvoj pomocí BCS, atd.). Externí hodnotitel ve spolupráci s realizačním týmem bude podrobněji analyzovat dosažené výsledky z pohledu:

 • vazby na strategické záměry firmy (výsledky podnikání)
 • Dopad versus Snadnost
 • Externích vlivů
 •  ….

Výstupy:

 • identifikace klíčových silných a slabých stránek

 

3.2 Vypracování akčních plánů

Externí hodnotitel ve spolupráci s realizačním týmem provede:

 • identifikaci kritických indikátorů výkonnosti - analýzu vazby klíčových silných a slabých stránek na výsledky
 • analýzu příčinných vazeb (propojení kritických indikátorů výkonnosti s procesy - uplatnění principu Inovace a vzdělávání se EFQM)
 • identifikaci oblastí pro zlepšování

Současně bude provedeno vyhodnocení existujících měřítek procesů a stav jejich měření a následného monitorování. Management rozhodne o návrhu doplnění měřítek výkonnosti (dlouhodobé – klíčové faktory úspěchu a krátkodobé - kritické indikátory výkonnosti) v souladu se souvisejícími sub-kriterii výsledků.

 • identifikaci vzdělávacích a poradenských aktivit pro další rozvoj organizace (pro podporu realizace akčních plánů) – plán vstupů
 • prezentaci a schválení dílčích projektů managementem (vedením, majiteli firmy)

 

Výstupy:

 • Identifikace kritických indikátorů výkonnosti
 • Identifikace oblastí pro zlepšování
 • Stanovení dalšího postupu prací

 

Poznámka - předpokládané oblasti pro zlepšování: strategie, procesní řízení, ŘLZ, optimalizace systémů managementu (QMS, EMS)

 

4. Implementace akčního

V průběhu této etapy:

 • budou realizovány vzdělávací a poradenské aktivity pro podporu implementace akčního plánu
 • budou prováděna monitorování plnění akčního plánu
 • bude provedeno přezkoumání procesu sebehodnocení, návrhy zlepšení a naplánování opakovaného sebehodnocení

 

Výstupy:

 • zlepšení ve stanovených oblastech
 • rozvoj manažerských dovedností
 • návrhy na zlepšení procesu sebehodnocení

 

5. Hodnocení dosaženého zlepšení

a) Organizace – samostatně

 • Provedení sebehodnocení
 • Sumarizace výsledků (silné stránky, místa pro další zlepšování) a kvantifikace sebehodnocení
 • Vyhodnocení plnění akčního plánu – dosažených zlepšení

 

b) pod vedením hodnotitele

 • korekce výsledků sebehodnocení
 • společně celkové vyhodnocení dosažených výsledků

 

Výstupy:   

 • Lepší pochopení příčinných vazeb (předpoklady ÅÆ výsledky) a principů excelence

 

 

 

6. Návrh dalšího postupu

Provedení analýzy závěrů a vypracování akčního plánu – viz bod 3

Celkové zhodnocení dosaženého zlepšení a návrh opatření pro další rozvoj organizace

 

Výstupy:

 • Návrhy pro další zvyšování výkonnosti
 • Posílené „zdraví“ organizace

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Bližší informace Vám podá ředitelka OHK v Prostějově Helena Chalánková
tel.: 582 332 489
mobil: 604 403 345
e-mail:
ohkpv@ohkpv.cz

ggggg