Informační místo pro podnikatele

Informační místo pro podnikatele
 • Podnikáte nebo začínáte podnikat?
 • Uvažujete o zahájení podnikatelské činnosti?
 • Chcete své podnikání dále rozvíjet?
 • Potýkáte se při podnikání s nějakými problémy?
 • Nemáte čas, prostředky, kapacity nebo znalosti, aby jste mohli vyhledávat informace nutné k Vašemu podnikání?


Odpověděli jste si aspoň na některou otázku kladně? Pak jste na těchto stránkách správně. V rámci projektu Informační místa pro podnikatele (InMP) Vám ZDARMA pomůžeme najít informace a odpověď na otázky související s podnikáním.

Informační místa pro podnikatele – navigace, informace, konzultace ZDARMA

Informace o projektu

Cíl projektu:

Zvýšení informovanosti českých podnikatelů a základní pomoc zejména malým a středním podnikatelům (MSP) v lepší orientaci v podnikatelském prostředí v dotačních programech s cílem posílení konkurenceschopnosti a hospodářského rozvoje MSP.

Dílčí cíle projektu:

 • nabídnout podnikatelům služby napomáhající jejich činnosti
 • zintenzivnění a zkvalitnění každodenních kontaktů podnikatelů s pracovníky HK a tím i v přenesené míře s veřejnou správou, získávání zpětné vazby od podnikatelů
 • vytvoření kompaktního a jednotného systému poskytování služeb pro podnikatele v celé ČR

 

Období realizace:

Realizace probíhá od konce roku 2003

 

Lokalizace:

Na území celé ČR je vytvořena síť jednotných kontaktních míst (téměř 180 kontaktních míst v celé ČR). V Olomouckém kraji tvoří kontaktní místa pracoviště okresních hospodářských komor v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku.

 

Cílová skupina:

Podnikatelé, zejména malí a střední podnikatelé, kteří nemají potřebné znalosti, kapacity nebo možnosti zajistit si informace potřebné pro svoje podnikání z veřejně dostupných informačních zdrojů.

 

Dosavadní výsledky projektu:

Do konce r. 2006 bylo v celé České republice zodpovězeno  cca 42150 dotazů přičemž služeb využilo více jak 12500 podnikatelských subjektů.

Olomouckém kraji bylo zodpovězeno 1545 dotazů; z toho v okrese Prostějov 365 dotazů.

 

Projekt realizuje:

HK ČR pomocí jednotlivých kontaktních míst na okresních hospodářských komorách a pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu (do konce roku 2006 financováno ze státního rozpočtu)

Základní služby

Základní informace poskytne  přímo kontaktní místo na okresní hospodářské komoře nebo na základě posouzení konkrétních potřeb podnikatele zprostředkuje kontakt či informace na kompetentní místa schopná poskytnout specializované informace a služby.

Základní služby jsou poskytovány bezplatně.

Oblasti poskytovaných informací:

 • komplexní informace o možnostech financování podnikatelské činnosti z regionálních, národních a strukturálních fondů
 • informace z oblasti legislativy pro podnikatele v ČR i EU (př. ochranné známky, založení obchodní společnosti se zahraničním partnerem, normy - obecně)
 • poradenství – obecné a zprostředkování pro specializované (oblast práva, ekonomiky, financí, daní, účetnictví, řízení systému jakosti, personalistika a pracovní právo apod.)
 • všeobecné informace o podnikatelském prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu
 • nabídky vzdělávacích programů (zejména v regionu)
 • postup při založení živnosti, firmy (Obecné informace pro podnikatelské subjekty před založením podniku, konkrétní postup pro získání živnostenského listu, poučení o Živnostenském zákonu, poučení o Obchodním zákoníku, postup při založení právnické osoby)
 • informace o zahraničních vztazích a kontaktech, spolupráce s regionálním exportním manažerem (zástupce CzechTrade)
 • informační servis včetně všeobecných informací o regionu (obce/okres/kraj)
 • celní poradenství (konzultace k aktuální celní problematice - celní zákon a související předpisy,  zóny volného obchodu,  licenční řízení)
 • informace o produktech Centra pro evropskou integraci - CEI, České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu - CEBRE, stejně tak i o službách, které nabízejí ostatní  informační  místa (EuroInfoCentra, RPIC, BIC, CzechTrade a další  instituce podpor MSP) na regionální a celostátní úrovni.


Tyto základní služby jsou pro podnikatele poskytovány zdarma, protože se jedná o veřejnou službu. Podle charakteru dotazu je služba poskytnuta okamžitě nebo nejpozději do 7 pracovních dnů.

Příklady dotazů

Pro inspiraci uvádíme příklad zajímavých dotazů, které byly v minulosti v rámci Informačních míst pro podnikatele položeny a úspěšně zodpovězeny.

Oblast financování podnikatelské činnosti

 • Jsou vyhlášeny dotace na lesní techniku šetrnou k ŽP
 • Jaké jsou možnosti dotací na vytvoření nového pracovního místa?
 • Podmínky dotace z programu Design
 • Jaké jsou aktuální dotace pro financování rozvoje výrobního podniku (nákup stroje, rozšíření prostor, vzdělávání zaměstnanců, vybavení podniku IT)
 • Je možné získat dotaci na nákup restaurace?
 • Jak má vypadat studie proveditelnosti do projektů ze SF pro podnikatelské projekty?

 

Oblast legislativy v ČR i EU

 • Můžete zjistit platnost a cenu normy zaměřenou na úklidové služby?
 • Můžete nám zaslat znění platného evropského nařízení 1207/2001?
 • Potřebujeme zjistit platnost a přesné znění evropských norem a směrnic týkajících se odpadu pro EU
 • Ukrajinský partner po nás vyžaduje certifikát CT-. Jak tento certifikát vypadá a kde jej můžeme získat?
 • Volný pohyb zboží a služeb ve Francii
 • Podmínky vyslání zaměstnanců do Turecka do 3  měsíců a nad 3 měsíce
 • Jaké je clo a spotřební daň na pivo dovážené v cisterně z České republiky na Ukrajinu, kde se následně stočí do lahví?

 

Oblast poradenství

 • Potřebuji na výrobek  (jeho specifikace...) prohlášení o shodě? Pokud ano, jakým způsobe je třeba postupovat pro jeho získání?
 • Jaké jsou podmínky evidence pracovní doby v třísměnném provozu podle nového Zákoníku práce?
 • Podmínky podnikání při zaměstnání (způsob odvodu daní, sociálního a zdravotního pojištění)
 • Požadavek na kontakt na rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

 

Oblast založení živnosti, firmy

 • Informace o zahájení podnikání – živnosti v oboru masáže a pořádání seminářů v této oblasti

 

Informace o zahraničních vztazích a kontaktech

 • Možnosti podnikání v Německu (způsob založení společnosti, typy společnosti, kontakt, kam se v Německu obrátit)
 • Zaslání kontaktů na obchodní a hospodářské komory v Nizozemí
 • Prosíme o sdělení ceny a termínu na prověření konkrétní firmy z Číny (spolupráce s regionálním exportním manažerem)
 • Jaké jsou zkušenosti s importem zboží z Malajsie?

 

Informační servis o regionu

 • Kde jsou k dispozici územní plány města .....?
 • Kdy se uskuteční podnikatelské setkání v Olomouckém kraji?

 

Specializované služby

Informační místa pro podnikatele také nabízí specializované, komerční služby.

 • Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE) - měsíční monitoring oborových aktualit z EU, monitoring fondů a programů EU, školící stáže v kanceláři CEBRE Brusel, zakázkové služby  - informace, analýzy, kontakty, návštěvy, Inzerci, reklamu
 • Elektronická aukce (e-aukce) - standardní a expertní on-line výběrová řízení na dodavatele dle ceny a dodavatelských podmínek
 • Příručka pro oblast životního prostředí – podniková ekologie podle evropských pravidel. Praktická pomůcka ke snazší orientaci v problematice vztahu podniku k legislativě životního prostření. Obsahuje souhrn povinností a požadavků stanovených právními předpisy (viz. také www.envigroup.cz). Zahrnuje oblasti: chemické látky a přípravky - prevence závažných havárií; odpadové hospodářství – využívání a ochrana vod; obaly – ochrana ovzduší.
 • České technické normy – podrobný výpis norem přes Český normalizační institut
 • Kontakty z databází firem, aktuální poptávky a nabídky pro tuzemsko i cizinu

 

Kontakty

Svým dotazem můžete kontaktovat regionální informační místo osobně, telefonicky, pomocí e-mailu a také on-line pomocí elektronického formuláře.

 

V rámci Olomouckého kraje jsou Vám k dispozici tyto regionální místa:

 

ohkpvRegionální místo (RM) Prostějov - OHK Prostějov

Adresa: Lidická 6
796 01  Prostějov
Kontaktní osoba: Helena Chalánková
Telefon: 582 332 489
E-mail: ohkpv@ohkpv.cz
Elektronický formulář: www.inmp.cz
Web: www.ohkpv.cz

 

kuKoordinační místo celého projektu v Olomouckém kraji zajišťuje krajský manažer pro InMP

Adresa: Kancelář KHK OK, Jeremenkova 40b

772 00  Olomouc

Krajský manažer: Ing. Iva Hubálková
Telefon: 724 613 103
E-mail: hubalkova@komora.cz
Web:  www.komora.cz; www.khkok.cz
 
ggggg